Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

V/v xin chuyển đổi công năng sử dụng đất đã được UBND tỉnh cho thuê

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Tổng hợp

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH MTV Nông lâm Quảng Trị điều chỉnh, bổ sung mục tiêu sử dụng 1,0 ha đất nông nghiệp khác trong dự án trồng cây dược liệu (đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 05/7/2019) sang làm chuồng trại và các công trình phụ trợ phục vụ chăn nuôi bò.

Yêu cầu,  Công ty TNHH MTV Nông lâm Quảng Trị  làm việc với các Sở, ngành, địa phương để hoàn thành các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, xây dựng, môi trường,… trước khi triển khai thực hiện dự án (chi tiết văn bản).