Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 10, phường 5, thành phố Đông Hà

Đề nghị giải quyết việc trả lại đất đã thu hồi từ năm 2002 để thực hiện mở rộng đường Hùng Vương nối dài nhưng đến nay UBND thành phố Đông Hà vẫn chưa giải quyết

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về việc này, UBND tỉnh đề nghị công dân gửi đơn đến UBND thành phố Đông Hà để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chi tiết Thông báo số 39/TB-UBND: TB 39/TB-UBND