Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 7, phường 3, thành phố Đông Hà

Kiến nghị xin cấp đất bổ sung phần diện tích đất bà đã khai hoang từ năm 1996 cho gia đình bà nhưng đến nay UBND thành phố Đông Hà vẫn chưa giải quyết.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Vấn đề nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Đông Hà xem xét, giải quyết và đã có văn bản số 269/UBND-BTCD ngày 08/02/2021. Tuy nhiên, Bà vẫn chưa đồng ý, để giải quyết dứt điểm nội dung trên. UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà thành lập đoàn kiểm tra thực địa và lập biên bản xử lý nếu các hộ đã xây dựng trái phép trên phần diện tích đất nhà nước đang quản lý. Hoàn thành trước ngày 15/4/2021.

Chi tiết Thông báo số 39/TB-UBND: TB 39/TB-UBND