Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Kh phố 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Phản bác nội dung Báo cáo số 3685/BC-STNMT ngày 19/11/2020 là không chính xác, sai sự thật, yêu cầu giải quyết lại nội dung trên.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh đã có Công văn số 1011/UBND-TN ngày 24/3/2021 giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Hoàn thành trước ngày 05/4/2021 (chi tiết văn bản kèm theo).

Nội dung Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 3/2021: TB39