Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thành phố Hà Nội

Về việc đề xuất giao nhiệm vụ nghiên cứu khảo sát, lập quy hoạch và thực hiện đầu tư dự án “Khu du lịch – dịch vụ - đô thị và sân Golf Cam Lộ tại thị trấn Cam Lộ và xã Cam Thành, huyện Cam Lộ…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ban ngành liên quan và UBND huyện Cam Lộ nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/5/2021.

Chi tiết văn bản: CV1585