Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
số 25, Phan Bội Châu, khu phố 2, phường 1, thành phố Đông Hà

Đề nghị đo đạc lại diện tích sử dụng và diện tích đất đúng theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2012.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh trả lời cho công dân.

Chi tiết văn bản: CV1676