Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
QT

V/v xin chủ trương trả lại một phần diện tích đất đã thuê về địa phương quản lý…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, hướng dẫn Công ty cổ phần Thương mại Thạch Hãn thực hiện theo đúng quy định.

Nội dung văn bản kèm theo: VB2091