Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
VN

V/v xin chủ trương nghiên cứu đầu tư dự án: Nạo vét khơi thông, chỉnh trang dòng chảy…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 6/2021.

Văn bản số 2331/UBND-TN kèm theo: CV2331