Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Long Hưng, xã Hải Phú, huyện Hải Lăng

Kiến nghị bổ sung vào danh sách đăng ký áp thuế cho hai hộ gia đình để có tên bổ sung trong danh sách nộp thuế tiền sử dụng đất tại Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 24/4/2019 (có 33 hộ có trong danh sách thuộc xã Hải Phú lập thống kê nộp thuế năm 2019)

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Nội dung này, UBND tỉnh có Công văn số 3740/UBND-TN ngày 20/8/2021 giao UBND huyện Hải Lăng rà soát, đề xuất UBND tỉnh phương án giải quyết, hoàn thành trước ngày 01/9/2021. Yêu cầu UBND huyện Hải Lăng chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn nêu trên. Báo cáo UBND tỉnh và trả lời cho công dân rõ trước ngày 15/9/2021 (xem chi tiết tại Thông báo kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021).

Chi tiết văn bản: TB136