Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Hướng Hóa, Quảng Trị

Về việc Hiệu chỉnh ngày hoàn thành và phát điện thương mại Nhà máy điện gió Liên Lập, Hướng Hóa, Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã trả lời tại Công văn số 4938/UBND-CN với nội dung cụ thể như sau:

Thống nhất điều chỉnh tiến độ hoàn thành phát điện Nhà máy điện gió Liên Lập từ Quý III/2021 sang tháng 10/2021 như đề nghị của Công ty.

Công ty Cổ phần điện gió Liên Lập có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các thủ tục liên quan trước khi vận hành phát điện dự án theo đúng quy định hiện hành.