Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Cam Lộ, Quảng Trị

Về việc Nghiên cứu đầu tư dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp, Khu đô thị sinh thái và Sân golf tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã trả lời tại Công văn 4940/UBND-VX ngày 15/10/2021 như sau:

Thống nhất chủ trương giao Công ty cổ phần SAM Holdings nghiên cứu dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Cam Lộ.

Đồng ý chủ trương để Công ty Cổ phần Tập đoàn SAM Holdings nghiên cứu khảo sát và đầu tư dự án "Khu đô thị sinh thái và sân golf tại Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị" . Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nội dung trả lời cụ thể có tại Công văn 4940/UBND-VX.