Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
58 Ngô Quyền, thành phố Đông Hà

Không đồng ý với Quyết định số 107/QĐ-UB ngày 16/01/2006 về việc giải quyết khiếu nại của Ông.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Ông Lê Ngọc Thạch, trú tại 58 Ngô Quyền, thành phố Đông Hà, trình bày: Không đồng ý với Quyết định số 107/QĐ-UB ngày 16/01/2006 về việc giải quyết khiếu nại của Ông.

Kết luận: Nội dung này, UBND tỉnh có văn bản số 3052/UBND-TN ngày 20/7/2021 trả lời đến Ông rõ; UBND tỉnh đề nghị ông Lê Ngọc Thạch thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về khiếu nại.

 

(Theo Thông báo số 175/TB-UBND ngày 29/10/2021)