Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Xin chủ trương cải tạo, nâng cấp Bến số 1, cảng Cửa Việt 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Cảng Cửa Việt cải tạo, sửa chữa cầu cảng số 1 để đảm bảo hoạt động an toàn như ý kiến của Cục Hàng hải Việt Nam. Yêu cầu Công ty xây dựng phương án cải tạo, sửa chữa phù hợp để tránh lãng phí nguồn vốn khi tiến hành nâng cấp Cầu cảng số 01.

Xem cụ thể hơn tại Công văn 5507/UBND-CN ngày 15/11/2021