Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
20A Nguyễn Viết Xuân, Đông Hà, Quảng Trị

Phản ánh về việc gia đình đã lập hồ sơ đề nghị Nhà nước suy tôn Liệt sĩ đối với trường hợp ông Nguyễn Đôn Phi nhưng Phòng LĐTBXH huyện Vĩnh Linh không xem xét giải quyết

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị đã trả lời tại Công văn số 5576/UBND-VX ngày 18/11/2021 với nội dung:

Chuyển nội dung kiến nghị trên đến UBND huyện Vĩnh Linh để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định và trả lời cho đối tượng được rõ. Báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết trước ngày 10.12.2021.