Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Xin thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch tuynel công nghệ cao Hạ Long

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã trả lời tại Công văn số 5602/UBND-TN ngày 19/11/2021 với nội dung:

Đồng ý cho Công ty Cổ phần gốm cao cấp Hạ Long thực hiện dự án nhà máy gạch Tuynel công nghệ cao Hạ Long tại Cụm Công nghiệp Hải Chánh thông qua hình thức chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp trong phạm vi, ranh giới thực hiện dự án....

Xem rõ hơn tại Công văn số 5602/UBND-TN