Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 2, Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị

Khiếu nại UBND tỉnh cấp giấy CNQSD đất số BB 820204 ngày 17/12/2010 cho công ty chồng lên một phần diện tích đất của nhóm hộ ông Hoàng Kim Huy (được UBND thị xã giao đất tại Quyết định số 102/QĐ ngày 20/12/1993)

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã có trả lời tại Công văn số 5603/UBND-TN ngày 19/11/2021 như sau:

Nội dung vụ việc khiếu nại của Ổng đã được UBND tỉnh trả lời tại Công văn số 2111/UBND-TN ngày 14/5/2020. 

Đối với nội dung phản ánh chữ ký của 5 hộ trong 02 biên bản ngày 13/8/2009 và 11/5/2010 đều bị giả mạo chữ ký là không có cơ sở xem xét giải quyết vì 2 biên bản này không liên quan đến 05 hộ mà ông đã phản ánh.

Xem chi tiết tại Công văn số 5603/UBND-TN