Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Về việc xem xét điều kiện để cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc tuyến T2 và T3

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị đã có trả lời như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, giải quyết theo quy định. Chi tiết tại Công văn 5890