Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Kiến nghị của Công ty Cổ phần nông sản Tân Lâm

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Công ty cổ phần nông sản Tân Lâm nộp đầy đủ, kịp thời các khoản còn nợ tiền thuê đất theo đúng quy định của pháp Luật về quản lý thuế.

2. Đồng ý chủ trương thu hồi đất của Công ty cổ phần nông sản Tân Lâm (do tự nguyện trả lại) và giao cho UBND huyện Cam Lộ quản lý. Trình tự, thủ tục thu hồi đất thực hiện đảm bảo theo đúng quy định, đúng thẩm quyền.

3. Về phương án sử dụng đất thu hồi trên: UBND huyện Cam Lộ lập phương án cụ thể trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình UBND tỉnh xem xét quyết định đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Xem chi tiết tại Công văn số 5964/UBND-TM