Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Kéo dài thời gian thực hiện công trình Đường lâm nghiệp tại tiểu khi 781 ở Triệu Ái, Triệu Phong

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị đã có trả lời tại Công văn 6392/UBND-NN ngày 28/12/2021 với nội dung:

 Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.