Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đông Hà, Quảng Trị

Đề nghị cho đăng ký khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án nghiên cứu đầu tư khu du lịch sinh thái FLC Homes huyện Gio Linh

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Về vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Chi tiết tại Công văn số 6399/UBND-TN