Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Xin khai thác mỏ đất tại Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh, Quảng Trị

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã có trả lời tại Công văn số 11/UBND-TN, với nội dung:

Giao Sở  Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật