Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Vĩnh Linh

Bà Nguyễn Thị Hậu, trú tại khu phố 6, thị trấn Gio Linh, huyện Vĩnh Linh, trình bày: kiến nghị hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà UBND huyện Gio Linh đã cấp đổi cho bà Hoàng Thị Hoa.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao UBND huyện Gio Linh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hướng dẫn công dân gửi đơn đến Toà án để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/01/2022, trong lúc chờ đợi giải quyết của cơ quan chức năng. Yêu cầu UBND huyện Gio Linh chỉ đạo các phòng ban liên quan tạm dừng các giao dịch liên quan về đất đai mà UBND huyện đã đồng ý chuyển sang cho bà Hoàng Thị Hoa để tránh khiếu kiện về sau tại địa phương.

(Theo Thông báo số 216/TB-UBND ngày 28/12/2021 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021)