Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đường Xuân Diệu, khu phố 3, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà

Ông Nguyễn Thanh Đình, trú tại đường Xuân Diệu, khu phố 3, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà, trình bày: kiến nghị về việc thu hồi GCNQSD đất của ông Nguyễn Phương theo Quyết định số 06/2019/QĐ-PT ngày 31/7/2019 của Toà án nhân dân tỉnh Quảng Trị.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND thành phố Đông Hà giải quyết theo thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân rõ trước ngày 20/01/2022.

(Theo Thông báo số 216/TB-UBND ngày 28/12/2021 về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 12/2021)