Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Đề xuất thực hiện nạo vét bồi lấp khơi thông dòng chảy sông Sê Păng Hiêng đoạn qua xã Hướng Lập kết hợp tận thu cát sỏi làm vật liệu san lấp

THÔNG TIN PHẢN HỒI

 

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1597/UBND-KT ngày 13/4/2022 trả lời về vấn đề này.