Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

 Nội dung phản ánh của Công ty TNHH XD&TM Hoàng Long về việc kiểm tra, chấn chỉnh công tác đấu thầu

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Long gửi văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Trị )  để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 91 và Khoản 5 Điều 92 Luật Đấu thầu 2013.

Chi tiết tại Công văn 1852/UBND-KT ngày 26/4/2022