Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Xin chuyển khối lượng đất dư thừa để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1951/UBND-KT ngày 04/5/2022 trả lời như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định. Hoàn thành trước 20/5/2022.