Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Số nhà 226/5 Trần Phú, khu phố 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

Ông Hoàng Đức Hồng (đại diên 09 hộ dân), số nhà 226/5 Trần Phú, khu phố 5, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, trình bày: kiến nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất cho các hộ dân vùng Trạng Mè nộp tiền sử dụng đất theo giá trị tiền thuế tại thời điểm mua đất năm 1994, nếu tính theo giá thuế năm 2019 quá cao các hộ dân không đủ khả năng nộp theo quy định.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, UBND huyện Vĩnh Linh đã có Báo cáo số 08/BC-UBND ngày 05/01/2022 về việc xin ý kiến nộp tiền sử dụng đất của các hộ gia định ở vùng Trạng Mè.Giao Văn phòng UBND tỉnh xem xét nội dung trên tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/6/2022.

(Theo Thông báo số 89/TB-UBND ngày 27/5/2022 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022)