Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Trú tại 257 Quốc Lộ 9, thành phố Đông Hà

Ông Nguyễn Phúc Thuận, trú tại 257 Quốc Lộ 9, thành phố Đông Hà, trình bày: Kiến nghị về việc chậm bồi thường kinh phí GBMB công trình: Khu neo đậu tránh trú bão kết hợp Cảng cá Bắc Cửa Việt.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao Chủ tịch UBND huyện Gio Linh xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của công dântheo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 20/6/2022.

(Theo Thông báo số 89/TB-UBND ngày 27/5/2022 về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022)