Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Kiến nghị cho Công ty CP tập đoàn Trường Hải thuê đất tiếp tục thực hiện dự án Trung tâm trưng bày, kinh doanh xe Thaco

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã có ý kiến như sau:

Giao sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở chủ trương của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Tâm Thơ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải để tiếp tục thực hiện dự án theo mục đích đã được xác định, tiến độ đã được chấp thuận...

Xem chi tiết tại Công văn số 2696/UBND-KT