Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Triệu Phong, Quảng Trị

Về việc UBND huyện Triệu Phong cướp mất quyền khiếu nại của công dân theo Luật Khiếu nại quy định.

Cơ quan hành pháp huyện Triệu Phong cướp mất quyền sử dụng đất ở hợp pháp theo quyết định giao đất...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị đã có Thông báo số 108/TB-UBND ngày 20/6/2022 trả lời về vấn đề này:

Xem chi tiết TẠI ĐÂY