Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Đông Hà, Quảng Trị

Về việc Tố cáo UBND phường Đông Lương xác nhận vào hồ sơ xin giao đất cho hộ gia đình bà Vũ Thị Dung không đúng quy định của pháp luật

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị đã có trả lời nội dung này theo Thông báo số 107/TB-UBND ngày 20/06/2022.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY