Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Triệu Phong, Quảng Trị

Về việc đề nghị xử lý trách nhiệm của người tham mưu ban hành Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Thông báo số 106/TB-UBND ngày 20/06/2022 trả lời về vấn đề này.

Chi tiết xem TẠI ĐÂY