Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thị xã Quảng Trị

Xây dựng, cải tạo cửa hàng xăng dầu gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến tính mạng của gia đình Ông.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã có Thông báo số 109/TB-UBND ngày 20/06/2022 trả lời về vấn đề này.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY