Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Vĩnh Linh, Quảng Trị

Kiến nghị về lấy mẫu đánh giá chất lượng hàng hải sản tẩm ướp bị hư hỏng, ảnh hưởng đến môi trường

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh đã có trả lời tại Công văn 429