Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Trú tại 56, Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo văn bản số 4068/UBND-TN ngày 08/9/2020 đến nay vẫn chưa giải quyết.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4068/UBND-TN ngày 08/9/2020, hoàn thành trong tháng 02/2021.

(Theo Thông báo số 13/TB-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021)