Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Trú tại khu phố 2, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà

Kiến nghị về việc lập hồ sơ liệt sỹ cho chồng của Bà là ông Hàn Văn Hòe nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết cho Bà.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

 

Kết luận: Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục theo quy định đúng pháp luật, báo cáo đề xuất UBND tỉnh kết quả và trả lời công dân trước ngày ngày 25/02/2021.

(Theo Thông báo số 13/TB-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021)