Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Khu phố 2, Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà

Nội dung 1: Kiến nghị về việc không đồng ý theo Công văn số 3155/STNMT-QLĐĐ ngày 05/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Nội dung 2: Kiến nghị UBND tỉnh trả giải quyết việc cấp 01 lô đất cho gia đình ông giống như quyền lợi của bà Vũ Thị Dung khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện việc mở rộng đường Lê Lợi kéo dài.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận:

Nội dung 1: Liên quan đến nội dung không đồng ý theo Công văn số 3155/STNMT-QLĐĐ ngày 05/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường.Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường và báo cáo số 35/BC-TTr ngày 18/01/2021 của Thanh tra tỉnh, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh văn bản trả lời công dân trước ngày 25/02/2021.

Nội dung 2: Liên quan đến nội dung kiến nghị UBND tỉnh giải quyết việc cấp 01 lô đất cho gia đình ông giống như quyền lợi của bà Vũ Thị Dung khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện việc mở rộng đường Lê Lợi kéo dài: Nội dung này nằm trong chính sách của UBND thành phố Đông Hà, vì vậy đề nghị Ông có đơn gửi đến UBND thành phố Đông Hà để được xem xét, giải quyết.

(Theo Thông báo số 13/TB-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021)