Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ

Kiến nghị UBND huyện Cam Lộ không cấp Giấy CNQSD đất mà gia đình bà đã mua năm 2004

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Ngày 22/01/2021, UBND huyện Cam Lộ có văn bản số 36/UBND-TTr về việc trả lời kiến nghị công dân, tuy nhiên Bà không đồng ý tiếp tục kiến nghị. Để xem xét, giải quyết kiến nghị giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát nội dung kiến nghị, làm việc với UBND huyện Cam Lộ để tham mưu giải quyết dứt điểm, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân theo quy định (khi công nhân có đơn). Hoàn thành trong tháng 02/2021.

(Theo Thông báo số 13/TB-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021)