Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Phổ Lại, xã Thanh An, huyện Cam Lộ

Kiến nghị liên quan đến việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng 2.195 m2 đất lúa của gia đình Bà sang đất phi nông nghiệp nhưng UBND huyện Cam Lộ cho rằng không có cơ sở xem xét, chuyển đổi.

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Vấn đề này, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 21/UBND-TCD ngày 05/01/2021. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở quy định pháp luật, giải quyết để trả lời cho công dân rõ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/02/2021.

(Theo Thông báo số 13/TB-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021)