Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
92 Lê Duẩn, thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Tố cáo UBND thị trấn Hố Xá san lập mặt bằng đất nông nghiệp của người dân để phân lô đấu giá sai quy định của Luật Đất đai

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Kết luận: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ tri, phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, giải quyết nội dung của công dân theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh và trả lời công dân trước ngày 25/02/2021.

(Theo Thông báo số 13/TB-UBND ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về Kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021)