Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Quảng Trị

Xin nâng cấp đường giao thông, mở giải phân cách và cấp nước sạch cho Nhà máy may xuất khẩu Miền Trung (Tờ trình số 90/TTr-MMT)

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Công nghiệp - Xây dựng và Giao thông - Vận tải

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao BQL Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư may mặc Miền Trung tại Văn bản nêu trên để giải quyết cho doanh nghiệp; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 14/4/2021 (xem chi tiết văn bản).