Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Tân Thuận, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa

Khiếu nại việc đền bù không công bằng trong việc thu hồi đất để thực hiện dự án Điện gió

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Nội dung này, UBND tỉnh đã ban hành công văn số 1003/UBND-TN ngày 24/3/2021 giao UBND huyện Hướng Hóa xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. UBND huyện Hướng Hóa thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại nội dung trên, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và trả lời công dân.

Xem chi tiết văn bản: CV 1145/UBND-TCD