Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thôn Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh

V/v xâm phạm mốc giới đất ở của người dân

THÔNG TIN PHẢN HỒI
Nông nghiệp, Tài nguyên - Môi trường và KHCN

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao UBND huyện Gio Linh kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kiến nghị của ông Trương Hữu Nhân theo đúng quy định. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 14/4/2021. (Công văn 1196/UBND-CN kèm theo: CV1196)