Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
tỉnh Kiên Giang

về việc đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật...

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận cho Doanh nghiệp tư nhân Hoa Bằng Lăng tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật như sau:

1. Tên Chương trình: Xiếc người - Xiếc thú.

2. Thời gian: Từ ngày 07/4 đến ngày 20/4/2021.

3. Địa điểm: Trên địa bàn các huyện: Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

4. Nội dung Chương trình: Có Danh sách tiết mục và nghệ sĩ tham gia Chương trình kèm theo.

5. Người chịu trách nhiệm chương trình: Bà Đoàn Thị Dung – Chủ doanh nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân Hoa Bằng Lăng: thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; tuân thủ quy định về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng chống cháy nổ, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan trước, trong quá trình tổ chức biễu diễn; phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra hoạt động; báo cáo về UBND tỉnh Quảng Trị (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) việc thực hiện những nội dung đã đăng ký và các kiến nghị cụ thể (nếu có) sau khi kết thúc chương trình biễu diễn nghệ thuật… (chi tiết văn bản).