Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

V/v chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư dự án Khu đô thị Quảng Hà (Văn bản số 28/2021/HPP-ĐT)

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định hiện hành.

Văn bản của UBND tỉnh: CV1272