Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Thành phố Hồ Chí Minh

Về việc đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Đinh Đan tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật như sau:

1. Tên chương trình nghệ thuật: Đêm Sài Gòn lưu động.

2. Thời gian: Từ ngày 15/4 đến ngày 15/7/2021

3. Địa điểm: Trên địa bàn các huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Gio Linh, Vĩnh Linh, Đakrông, Hướng Hóa, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

4. Nội dung Chương trình: Có Danh sách tiết mục và nghệ sĩ tham gia Chương trình kèm theo.

5. Người chịu trách nhiệm chương trình: Bà Huỳnh Hoài Diễm – Giám đốc.

6. Yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn Đinh Đan:

- Thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

- Tuân thủ quy định về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, môi trường, y tế và phòng chống cháy nổ, các điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan trước, trong quá trình tổ chức biễu diễn.

- Phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong suốt quá trình diễn ra hoạt động.

- Báo cáo về UBND tỉnh Quảng Trị (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) việc thực hiện những nội dung đã đăng ký và các kiến nghị cụ thể (nếu có) sau khi kết thúc chương trình biễu diễn nghệ thuật (chi tiết văn bản).