Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
19 Trần Phú, khu phố 6, phường 1, thành phố Đông Hà

V/v xin cấp đất bổ sung…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao  UBND thành phố Đông Hà trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 15/UBND-TCD ngày 05/1/2021, kiểm tra tình hình thực tế, xem xét nguyện vọng để giải quyết kiến nghị của công dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả trước ngày 10/5/2021 (chi tiết văn bản).