Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

Về việc đề xuất thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà - Phường 2 và Phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị …

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Xây dựng báo cáo tình hình thực hiện Thông báo số 110/TBUBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh đối với dự án Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà; đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T theo đúng quy định hiện hành (chi tiết văn bản).