Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Hà Tĩnh

V/v xin nghiên cứu, khảo sát dự án: Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao SGR… 

THÔNG TIN PHẢN HỒI

UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư và UBND huyện Vĩnh Linh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đề xuất của Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng SGR đảm bảo đúng quy định.

2. Đề nghị Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng SGR chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng của tỉnh để cung cấp hồ sơ và được hướng dẫn chi tiết.

Công văn số 1392/UBND-NN của UBND tỉnh: CV1392