Insert title here
THÔNG TIN Ý KIẾN
Việt Nam

V/v xin chủ trương chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất…

THÔNG TIN PHẢN HỒI

Vấn đề này, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo đúng quy định (chi tiết văn bản).